30 aprilie 2016

Un Paște fericit!!!


Sfintele Sărbători de Pasti
 să vă aducă lumină în suflet, sănătate, speranță, belșug și numai bucurii! 

Hristos a înviat!

Biroul Operativ al SLI Vrancea

18 aprilie 2016

CONFERINTA JUDETEANA SLI VRANCEA - 20 MAI 2016

                                                    CĂTRE,
                                                                   LIDERII DE SINDICAT

         Prin prezenta vă informăm că,  în conformitate cu prevederile art.62 lit.g din Statutul S.L.I. Vrancea, se convoacă în şedinţă ordinară Conferinţa Judeţeană în data de 20 MAI 2016.
            Lucrările conferinţei  se vor desfăşura la  Casa de Cultură Focsani, începând cu ora 8.30.
            Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Conferinţei Judeţene:
1.     Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la funcţiile de conducere în Biroul Operativ al S.L.I.Vrancea;
2.      Candidaţii vor depune la secretariatul S.L.I. Vrancea dosarele cu documentele stabilite în Regulament, pâna la data de 20 APRILIE 2016. Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse după termenul hotărât  (20.04.2016, ora 1200);
3.      Până pe 14.04.2016 transmiteţi la secretariatul S.L.I. Vrancea lista cu persoanele nominalizate ca delegaţi la lucrarile conferinţei din partea organizaţiei d-voastră:
-          Organizaţiile cu până la 25 membri de sindicat – 1 delegat;
-          Organizaţiile care au între 26 – 50  membri de sindicat – 2 delegaţi;
-          Organizaţiile care au între 51 - 75 membri de sindicat – 3 delegaţi;
-          Organizaţiile care au peste 75 membri de sindicat – 4 delegaţi;
           Din partea organizaţiilor cu un singur delegat participă de drept liderul organizaţiei.
           În cazul organizaţiilor cu mai mulţi delegaţi din norma de reprezentare fac parte: liderul, al doilea, al treilea....etc delegat. Numarul delegatilor pentru fiecare organizatie îl gasiti în tabelul anexat.
4.      Conferinţa Judeţeană este statutar constituită în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor;
           Nu vor putea participa la lucrările Conferinţei Judeţene persoanele care nu au fost nominalizate de către d-voastră până la data de 14.04.2016.

 NOTĂ: Pentru decontarea transportului, delegaţii vor prezenta secretariatului tehnic al Conferinţei
               ordinele de deplasare (delegaţiile).

REGULAMENT DE DESFASURARE A CONFERINTEI JUDETENE.pdf
Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea

12 aprilie 2016

OMENCŞ nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar->AICI

Guvernul Cioloș demarează „Marea reformă” în sistemul de salarizare, făcând nedreptăți şi generând tensiuni între salariați

Mult așteptata lege de salarizare în sistemul bugetar, pe care Guvernul tehnocrat condus de Prim – ministrul Dacian Julien Cioloș se angajase că o va finaliza până la data de 5 februarie 2016, se dovedește a fi o normă inechitabilă.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, analizând proiectul Ordonanței de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care urmează a fi adoptat în cel mai scurt timp, a constatat că acesta nu rezolvă marile discrepanțe în salarizarea personalului bugetar pe care le-am sesizat în numeroase rânduri, atât guvernului actual, dar și celor  care l-au precedat!
Mai mult, din grilele de salarizare propuse de Guvernul Cioloș, se constată că pentru anumite categorii de cadre didactice și pentru personalul didactic auxiliar, salariile propuse sunt mai mici decât cele actuale cu:
-          7% pentru educatoarele și învățătorii debutanți, categorii care vor fi salarizate la nivelul salariului minim brut pe economie;
-          până la 29% pentru învățătorii și educatoarele cu studii medii;
-          6% pentru profesorii debutanți;
-          6% pentru informatician IA;
-          6% pentru administrator financiar gradul I.
Este adevărat că prin acest proiect de O.U. se propune reducerea numărului tranșelor de vechime, o creștere a salariilor pentru anumite categorii de profesori, dar și că unele rămân la nivelul actual. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ nu poate fi de acord cu salariile propuse pentru învățătorii și educatoarele cu studii medii care riscă să rămână la același nivel pentru o perioadă nedefinit de mare, din cauza modului în care este concepută grila.
De asemenea, salariile umilitoare propuse pentru debutanți sunt “un îndemn” pentru tinerii performanți să fugă de învățământ.
Cei peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar, membri de sindicat ai organizațiilor afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, nu acceptă o astfel de lege de salarizare!
 Încă de la începutul acestui an am adus la cunoștința Guvernului României principalele nemulțumiri ale personalului din sistem, una dintre marile probleme ale sistemului și salariaților fiind tocmai cea aSALARIZĂRII UMILITOARE a personalului, în raport cu alte categorii de bugetari. Am informat în mod public că, după majorarea salarială de aproximativ 25% din anul 2015, salariul unui profesor debutant este de  cca.1100 de lei net, iar al unui profesor la final de carieră este de  aproximativ 2400 lei.
Dacă un salariu de 1100 lei net – al unui profesor debutant – este mult prea mare și Guvernul Cioloș a înțeles că trebuie să îl reducă cu 6%, iar un învățător debutant trebuie să primească salariul minim pe economie, FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT  CERE CA ACTUALUL GUVERN SĂ-ȘI DEA DEMISIA DE ONOARE!
Un guvern care propune o astfel de grilă pentru salariile cadrelor didacticecare nu a investit fonduri în dezvoltarea sistemului educațional, pentru modernizarea bazei didactice a unităților de învățământ, mai ales a celor din mediul rural, pentru a oferi șanse egale la un învățământ de calitate pentru toți elevii,  trebuie să plece!
În aceste condiții, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, vor recurge la toate formele de luptă sindicală, prima acțiune urmând a se desfășura în zilele de 18 și 19 aprilie, în intervalul orar 15.00-17.00, când vor picheta sediul Guvernului României.

7 aprilie 2016

Lege privind investirea personalului didactic cu statut de autoritate publica!

INFORMARE
Ieri, 6 aprilie 2016, Camera Deputaților a votat favorabil propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de seviciu.
Reamintim că această inițiativă a fost propusă de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ anul trecut și acest proiect de lege prevede următoarele:
Art. 1.
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,în limita competențelor stabilite prin Statutul personalului din învățământ.
(2) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.
(3) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor de autoritate publică.
Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de:
a) respect și considerație față de persoana sa şi față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice;
b) un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfăşurării actului educaţional în contexte formale, nonformale şi informale;
c) autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare;
d) susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în realizarea actului educaţional;
e) dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
f) protecție juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor;
g) sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, consideraţiei şi respectului cuvenit funcției, în raport cu importanța socială și sarcinile specifice;
h) beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel național și local, de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea consideraţiei și prestigiului social.
Art. 3. În vederea asigurării dreptului instituit prin art. 1, instituţiile şi autorităţile publice colaborează cu personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.
Art. 4. În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi reale, până la momentul demonstrării situaţiei contrare.
Art. 5.
(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control ori asupra bunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al persoanei care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control.
Art. 6.
(1) În cazul săvârșirii de infracțiuni împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror,în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Directorii unităților /instituțiilor de învățământ precum și orice persoană ce exercită o funcție de conducere, de îndrumare și control care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni împotriva personalului didactic de predare, a personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.
(3) Procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice altă cale decât cea prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o infracţiune împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control şi încheie un proces-verbal în acest sens.

Sperăm că Senatul României care are rol decizional în ceea ce privește această inițiativă va vota, de asemenea favorabil, acest proiect de lege așteptat cu mare interes de cadrele didactice din România.În momentul în care vom vedea această lege în M.O., putem spune că aceasta poate fi considerată a fi una dintre cele mai mari realizări ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
De asemenea, Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege conform căruia”personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, cu o vechime efectiva de cel putin 30 de ani in invatamant, beneficiaza, la implinirea varstei legale de pensionare, de pensie de serviciu in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii”.Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Senatul României care va avea ultimul cuvânt.
PREȘEDINTE, Simion HANCESCU