Ajutoare

*CERERE TIP PENTRU AJUTOARE MATERIALE-DESCĂRCAŢI !

*HOTĂRÂRE AJUTOARE MATERIALE-DESCĂRCAŢI !

*INFORMARE DECONT CURSURI


***ASIGURARE DE GRUP „LIFE” GRUPAMA-DETALII AICI***


HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare materiale din partea
 Sindicatului Liber din Învăţământ  Vrancea

Consiliul Judeţean al Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea

         Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 (litera e) din Legea 54/2003(Legea sindicatelor), art.14 alin. 1 (litera f) şi art.66 din Statutul Sindicatului Liber din Învăţământ  Vrancea, Consiliul Judeţean hotărăşte:

     Art. 1 Se aprobă acordarea unor ajutoare materiale băneşti din partea Sindicatului Liber din Învăţământ al Judeţului Vrancea, după cum urmează:
         a) ajutoare de boală în cazuri grave, în conformitate cu prevederile legale în  vigoare, privind încadrarea într-un grad de handicap grav, pe baza certificatului constatator eliberat de Comisia de Expertiză Medicală;
         b)ajutoare pentru intervenţii chirurgicale grave, precum şi pentru accidente grave care necesită cel puţin 15 zile de spitalizare;  
      c)ajutoare materiale pentru zilele de spitalizare, în celelalte cazuri =100-300lei;  
         d)ajutor material la căsătoria membrului de sindicat =200lei;          
      e)ajutor material la naşterea copilului membrului de sindicat =200lei;
      f) un ajutor material în caz de deces:
§  pentru membrul de sindicat= 400lei;
§  pentru soţia/soţul membrului de sindicat =300lei;
§  pentru fiul/fiica membrului de sindicat =300lei;
§  pentru mama/tata membrului de sindicat =200lei;
      g)ajutor material în cazul pensionării anticipate sau la limită de vârstă a membrului de sindicat =300lei .
Art. 2  Categoriile de ajutoare prevăzute la art.1 (alin. a, b, c, d, e, f) se acordă numai  membrilor  de  sindicat care cotizează şi au o vechime  continuă în sindicat de cel puţin 6 luni la data producerii   evenimentului pentru care se cere ajutorul.
Art. 3  Ajutoarele materiale, prevăzute la art.1 (alin.g), se acordă membrilor de sindicat cu o  vechime  continuă în sindicat de cel puţin 5 ani la data pensionării.

            Art. 4  (1)  Categoriile de ajutoare prevăzute la art. 1 pot fi solicitate în termen de 60 de zile de la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul prin depunerea unui dosar cu acte doveditoare:
- copie B.I./C.I. a petentului;
-certificate de naştere, căsătorie, de deces, certificate medicale cu viza şi ştampila plătirorului, bilete  de ieşire din spital;
- decizii de pensionare – primite de la Casa de Pensii Vrancea etc;
                        (2)  Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut la alin.1 atrage după sine decăderea din dreptul de a cere ajutorul material.

            Art. 5  Ajutoarele materiale vor fi acordate numai cu respectarea strictă a prezentei hotărâri.
Art. 6  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna octombrie 2006 şi se comunică membrilor de sindicat prin liderii din unităţile de învăţământ.
Art. 7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Operativ al Sindicatului Liber din Învăţământ  Vrancea.
           
NOTĂ:  Art.14 (alin. 2) din STATUTUL SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT   VRANCEA prevede:
§  “Vechimea totală, vechimea neîntreruptă în sindicat, precum şi gradul de implicare în acţiunile organizate de sindicat (mitinguri, marşuri, greve etc.) pentru apărarea drepturilor şi intereselor salariaţilor din învăţământ, constituie crieterii de prioritate în cazul acordării unor drepturi, avantaje sau ajutoare membrilor de sindicat.”