6 septembrie 2021

Demersuri salariale-Scrisoare adresată ministrului muncii.

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET"  și Federația Națională Sindicală ,,Alma Mater", in numele celor peste 300.000 de salariați din învățământ ale căror drepturi și interese le reprezintă, vă adresează rugămintea de a stabili, într-un termen cât mai scurt, o întâlnire în cadrul căreia să discutam problema acută a salarizării personalului din învățământ. 

 Vă reamintim că, încă de la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din învățământ a fost inechitabilă, coeficienții de salarizare situându-se în pătrimea inferioara a raportului salarial, ceea ce nu reflectă importanța sociala a muncii desfășurate în unitățile  și instituțiile de învățământ din Romania. 

 

Tratamentul inechitabil a continuat: în timp ce alte categorii de salariați au beneficiat de acordarea salariilor maxime încă din anul 2018 (o parte din salariații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială") sau de stabilirea salariilor de bază conform unor criterii diferite, care au asigurat o salarizare superioară (funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primarii și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, personalul care ocupa funcții de demnitate publică), personalul din învățământ nu a atins nici până în prezent maximul salarial prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.


Descarca adresa catre Ministerul Muncii.pdf

Demersuri salariale - Petiție: „Vrem salarii decente în educație!”

 Având în vedere prevederile art. 38 alin. (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora personalul didactic din învățământ ar fi trebuit să beneficieze, începând cu 1 septembrie 2021, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022;

 Întrucât: 

  • salariile din sistemul de învățământ sunt la limita inferioară a grilei de salarizare,
  • sistemul de învățământ este singurul domeniu în care nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă,
  • la ora actuală ne confruntăm cu îmbătrânirea corpului profesoral, situație dublată de un exod al personalului calificat,
  • sistemul este incapabil să atragă tineri cu vocație pentru cariera didactică, din cauza salariilor complet neatractive;

  

Față de refuzul Guvernului de a acorda creșterea salarială prevăzută de lege, în actualul context al creșterii inflației și a prețurilor la utilități și nu numai, consecința fiind scăderea accentuată a puterii de cumpărare; 

 

Noi, semnatarii prezentei Petiții, solicităm Guvernului României majorarea salariilor începând cu 1 septembrie 2021 și aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toți angajații din învățământ. 

 

De asemenea, în condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, solicităm ca, la stabilirea grilelor de salarizare pentru personalul din învățământ,  principiul de bază să fie acela că salariul profesorului debutant reprezintă o pătrime din indemnizația Președintelui României. 

 

Susținem toate demersurile Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER“ pentru atingerea acestor obiective.


DESCARCĂ PETIȚIA.doc

9 august 2021

Precizări privind indemnizația pentru titlul științific de doctor

 În data de 05.08.2021, Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, a admis cererea de suspendare a executării art. 1 alin. (2) din OME nr. 3993/2021, formulată de Federația Sindicatelor Libere din învățământ și F.S.E. „Spiru Haret”, care formează obiectul dosarului nr. 4847/2/2021. Reamintim că art. 1 alin. (2) din OME nr. 3993/2021 stipulează: : „Prevederile ort. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.”

Curtea de Apel București a dispus: „Admite acțiunea. în baza art. 14 din Legea nr.554/2004, suspendă executarea art. 1 alin.(2) din Ordinul nr.3993/2021 emis de pârât, până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea ordinului. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, conform art. 14 alin. (4) din Legea nr.554/2004. Calea de atac se depune la Curtea de Apel București-Secția a IX-a CAF, conform art.490 alin.(l) Cod pr. civ. Pronunțată azi, 05.08.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.”

Precizăm că suspendarea executării are ca efect încetarea oricărei forme de executare până când se va pronunța Curtea de Apel București asupra acțiunii în anularea art. 1 alin. (2) al ordinului, acțiune pe care federațiile o vor promova în măsura în care această victorie sindicală nu va determina ministerul să modifice O.M.E nr. 3993/2021, în sensul abrogării art. 1 alin. (2) al acestui ordin.

Menționăm că, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, acțiunea în anulare trebuie depusă în termen de 60 de zile de la suspendarea executării.

Având în vedere suspendarea executării art. 1 alin. (2) din OME nr. 3993/2021, dispusă de Curtea de Apel București la data de 05.08.2021, FSLI și FSE Spiru Haret vor cere, de urgență, ministerului să transmită precizări unităților de învățământ că nu se mai poate executa această prevedere, astfel încât, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2021, cadrelor didactice care au dobândit gradul didactic I în baza titlului științific de doctor, anterior datei de 01.07.2017, să li se plătească indemnizația pentru titlul științific de doctor.

Cele două federații reprezentative din învățământ s-au adresat, printr-o adresă comună, Ministerului educației solicitându-i să transmită precizări în teritoriu din care să rezulte încetarea executării art. 1 alin (2) din OME 3993 din 2021.

Descarcă adresa comună .pdf

Soluție Curtea de Apel Bucuresti.pdf

18 iunie 2021

Ordinul ME 3988/15.06.2021 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadru comisiilor desemnate în cadrul concursurilor și examenelor nationale

 Ordinul poate fi descărcat de aici: OME-3988_15.06.2021_-plata-comisii

Ordinul Ministrului Educație 3993/16.06.2021

 Ordinul Ministrului Educație 3993/2021 care prevede calculul corect al dirigentiei, gradatiei de merit, activității la clase simultane, activității în inv. special, activității de CFP ptr contabili a apărut in M.Oficial!

Așadar începând cu luna iulie salariile vor fi calculate corect. Acest lucru ne da speranța că procesele pe care SLI Vrancea le are pe rol la Tribunalul Vrancea in acest moment pentru calcularea corecta a acestora ca majorări ale salariului de baza în plată se vor câștiga, astfel încât sa putem obține recalcularea lor de la data apariției Legii salarizării unitare 153/2017!


5 aprilie 2021

Demers FSLI privind dreptul la concediul de odihna al personalului din invatamant!

📣Raspunsul M. Educatiei cu privire la solicitarea legata de impunerea forțată a concediului de odihna pentru personalul din invatamantul preuniversitar❗


22 martie 2021

Adresa catre ME privind dreptul la concediul de odihna a personalului din invatamant!!!

 În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu de odihnă„, fără a se ține cont de programările colective și individuale aprobate în consiliul de administrație în primele două luni ale anului școlar. Practic un program informatic impune unităților de învățământ preuniversitar de stat să recurgă la ilegalități, în defavoarea salariaților din învățământ.


Adresa înregistrată la ME cu nr 10249/19.03.2021.pdf