10 iunie 2019

Modificarea Legii 53/2003-Codul Muncii


Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

În vigoare de la 11 mai 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 08 mai 2019. Formă aplicabilă la 20 mai 2019.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
   Articol unic. -   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018, cu următoarele modificări şi completări: 
   1. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;". 
   2. La articolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 
    21. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
    (4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.»" 
   3. La articolul VI, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 
    11. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: 
    Art. 71. -   Ucenicii care, după perioada de probă, încetează contractul de ucenicie din motive imputabile lor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai după o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului de ucenicie.»" 
   4. La articolul VI punctul 4, litera d) a articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau au restricţii asupra acestora." 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    Bucureşti, 6 mai 2019. 
    Nr. 93. 

31 mai 2019

COMUNICAT


Sindicatul Liber din Învățământ Vrancea își exprimă indignarea și nemulțumirea față de ordinul emis ministrul educației naționale privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, pentru clasele a IX-a. Numărul de clase  aprobat  este nerealist, imposibil de aplicat și în defavoarea copiilor, părinților și  a cadrelor didactice.
Pentru  județul Vrancea au fost aprobate 70 de clase de liceu și 37 clase de școală profesională. Constatăm  că  21 clase de liceu tehnologic au fost transformate în clase de școală profesională, în condițiile în care în județul Vrancea nu există suficiente solicitări din partea agenților economici,  așa cum prevede O.M.E.N.C.S. 5033 din 29.08.2016 și O.M.E.N.C.S.  5068 din 2016, precum și O.M.E.N. 5031 din 04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020.
Trebuie precizat că unitățile școlare nu au baza materială pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în concordanță cu standardele de pregătire profesională.
De asemenea, conform calendarului privind Metodologia de mișcare a personalului didactic, s-au desfășurat etapele de mobilitate, acest lucru determinând alte modificări ce vor avea efecte negative asupra personalul didactic.
S.L.I. Vrancea solicită imperativ M.E.N. retragerea prezentului ordin, în vederea unei bune desfășurări a procesului instructiv educativ pentru anul școlar 2019-2020, în caz contrar  vom  declanșa toate formele de protest prevăzute în Legea dialogului social.

Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea
Preşedinte,
Constantin IONESCU

15 aprilie 2019

Acțiuni in instanță pentru acordarea sporului de simultan în învățământul preșcolar


   S.L.I. Vrancea a deschis acțiuni în instantă pentru profesorii pentru înv. preșcolar / educatoare, din fiecare unitate de învățământ, care își desfășoară activitatea  la grupe simultane ( formate din copii cu vârste cuprinse între 3-6ani).
Procesele au început să primeasca soluții favorabile : Vizualizati AICI!

11 aprilie 2019

OUG 23 / 03.04.2019

OUG 23/03.04.2019 privind modificarea art.93 din LEN 1/2011, precum și modificarea art.1 din Legii 95/2018 prin care se permite plata dobânzilor legale integral in anul 2019!

 

24 februarie 2019

Reprezentanții personalului didactic auxiliar și nedidactic s-au întâlnit la sediul FSLI cu ministrul educației, Ecaterina Andronescu, și reprezentanți din MEN

        Vineri, 22.02.2019, la sediul FSLI din București a avut loc o întâlnire a reprezentanților personalului didactic auxiliar și nedidactic din întreaga țară si ministrul educației naționale, doamna Ecaterina Andronescu, domnul Mihai Păunică –director general buget finanțe- MEN, domnul George Ghelmez -responsabil salarizare-MEN.
Din partea Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea au participat președintele, Constantin Ionescu, vicepreședintele, Valentina Cucu, Liliana Marinescu - secretar-Școala Gimnaziala Vidra și Neculai Dascălu -contabil LPS.
Principalele teme de discuție, în cele aproximativ 3 ore, au fost:
1. Probleme referitoare la modul de operare a Aplicației EduSal;
 2.Consecințele prevederilor H.G. Nr. 598/2018 și prezentarea argumentelor privind    necesitatea modificării acestui act normativ;
 3. Necesitatea modificării  Normativelor privind încadrarea personalului didactic auxiliar și personalul nedidactic, conform prevederilor Acordului semnat cu Guvernul României în data de 29.11.2018;
 4. Analiză privind modul de aplicare a Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare pentru salariații din învățământ;
 5. Schimbări care se impun a se face în Legea nr.153/2017, pentru remedierea unor erori referitoare la salarizarea personalului didactic auxiliar și nedidactic;
 6. Probleme care privesc Cluburile Sportive Școlare.

Concluziile trase în urma dezbaterilor au fost:
-In privința problemelor din EduSal, o parte dintre cele semnalate s-au rezolvat (plata tuturor orelor la plata cu ora , greșelile privind ¼ din diferență la anumite salarii), altele se vor discuta într-o ședință de lucru, ce va avea loc joi, 28.02.2019, ora 12, la MEN, la invitația dlui Ghelmez. De asemenea, la propunerea FSLI, se vor face întâlniri zonale cu responsabilii cu salarizarea din județe pentru utilizarea corectă a aplicației EduSal.
PS. La întrebarea reprezentanților FSLI adresată reprezentanților MEN, dacă aplicația EduSal este un program bun și sunt mulțumiți de modul cum funcționează, răspunsul a fost acela că ”la această întâlnire trebuia să participe și un reprezentant Siveco, dar după cum vedeți -nu este nimeni- persoana care trebuia să fie prezentă și-a dat demisia!”
-S-a căzut de acord că HG 598/2018 trebuie modificată urgent, ea fiind cea care face ca salariile secretarilor si contabililor cu funcții de conducere sa fie subdimensionate.
-Pentru acordarea unui spor de complexitate a muncii pentru personalul didactic auxiliar, doamna ministru a manifestat interesul de a găsi o inițiativă legislativă prin care sa acorde acest spor.
-În ceea ce privește elaborarea Normativelor privind încadrarea personalului didactic auxiliar și personalul nedidactic, acestea vor fi elaborate în perioada imediat următoare conform acordului.
- Reprezentanții MEN au recunoscut ca regulamentul privind acordarea sporurilor de condiții vătămătoare nu poate fi aplicat și vor încerca în perioada imediat următoare deblocarea aplicării acestuia, eventual și o modificare a OUG 114/2018.

Președinte SLI Vrancea,
Constantin IONESCU


Structura anului școlar 2019-2020