28 noiembrie 2013

Adresa Nr.1686 catre Comisia pentru Invatamant a Senatului!

Reactii: "Candidaţii care au obţinut nota 7 în 2013 şi 2014 se pot titulariza - Miercuri, 28 noiembrie 2013, Comisiile reunite pentru Buget și Finanțe au adoptat un amendament la Legea bugetului de stat pe 2014, care reglementează că devin candidați și titulari persoanele care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2013 şi 2014.  Amendamentul prevede introducerea unui nou alineat la articolul 30 din Legea bugetului de stat pe 2014, cu următorul cuprins: “De prevederile articolului 253, alin. 1) din Legea Educaţiei beneficiază în anul 2014 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anii 2013 şi 2014″. Mai multe detalii găsiți AICI!."

1 noiembrie 2013

Despre prima de instalare și indemnizația de instalare


   Ca la fiecare început de an școlar, și anul acesta una dintre întrebările frecvente care ni se adresează este aceea referitoare la acordarea primei de instalare. De aceea, considerăm necesară clarificarea acestei probleme: beneficiază personalul didactic de prima de instalare? Redăm succesiunea în timp a reglementărilor legale în materie.

   1. HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135/25.06.1993), care prevedea, la art. 23, următoarele:
   „(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.
   (2) Indemnizația de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și avizate de Ministerul Finanțelor.
   (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.”
Dispozițiile art. 23 din HG nr. 281/1993 sunt în vigoare și în prezent, nefiind abrogate de niciunul dintre actele normative în domeniul salarizării emise până la această dată.
    2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic stipula, în art. 51, alin. (6): „Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.”
    Deci, în temeiul Legii nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic de predare care îndeplinea condițiile prevăzute de articolul mai sus menționat beneficia de primă de instalare, iar personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficia de indemnizația de instalare, care se acorda în condițiile prevăzute de art. 23 din HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
   3. Legea nr. 128/1997 a fost abrogată prin Legea educației naționale nr. 1/2011 (care a intrat în vigoare la 10 februarie 2011), iar Legea nr. 1/2011 nu conține niciun fel de dispoziții în legătură cu drepturile salariale ale personalului didactic și nici referitoare la prima de instalare sau, după caz, indemnizația de instalare.
   4. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887/14.12.2011 a fost publicată Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. În baza Art. II – Art. 1, alin. (4) din această lege s-a stabilit faptul că, începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. Precizăm că Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ nu conține niciun fel de dispoziție privind acordarea primei de instalare sau a indemnizației de instalare.
   Art. II – Art. 7, alin. (2) din Legea nr. 283/2011 prevedea: „În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță”. Or, acest articol se referă exclusiv la premii și la prima de vacanță, astfel încât dispozițiile sale nu erau incidente în ceea ce privește indemnizația de instalare.
   5. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845, din 13.12.2013 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
   Potrivit art. 2 din ordonanța menționată, „Prevederile art. 7, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, și ale art. 1, alin. (4) și (5), art. 2, 3, art. 4, alin. (1) și (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12, alin. (2) și art. 13 ale Art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2013”. Deci, în anul 2013 salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ se realizează conform prevederilor Legii nr. 63/2011.     În concluzie, în raport de dispozițiile legale în vigoare mai sus menționate, de la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011 și în prezent, atât personalul didactic de predare, cât și personalul didactic auxiliar și cel nedidactic au dreptul la o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază al funcției îndeplinite dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 23, alin. (1) din HG nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă se încadrează într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu în primul an de activitate după absolvirea studiilor.
     În final se impune precizat și faptul că indemnizațiile de instalare acordate personalului din învățământ care îndeplinește condițiile art. 23, alin. (1) din HG nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse impozitului pe venit. Avem în vedere dispozițiile Legii privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care prevede expres, la art. 55, alin. (1), care sunt veniturile din salarii care sunt supuse impozitului pe venit, iar la alineatul (2) al aceluiași articol sunt prevăzute sumele de bani care sunt asimilate salariilor în vederea impunerii.
    Art. 55, alin. (4), lit. i) din Codul fiscal prevede expres că indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituțiile publice și celor care își stabilesc domiciliul în localități din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care își au locul de muncă nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit.


Liliana GLINȚĂ, Consilier juridic FSLI